KHL  Kunstacademie Haarlem Leiden

Lesjaar 17 sept. 2018 t/m 17 mei 2019

Home KHL op Facebook Google Maps Email Login (Academiebord intern)

Vakopleiding


Lesgeld Vakopleiding

Certificaat 1

€ 515,- per jaar

Certificaat 2

€ 509,- per jaar

Eindexamenjaar

€ 359,- per jaar

Korting voor extra keuzevakken

Bij inschrijving voor een extra keuzevak

of  een 2e cursus krijg je 10% korting op

het lesgeld van het extra keuzevak.

Bijkomende kosten Vakopleiding

Modelkosten Certificaat 1

€   59,- per jaar

Examengeld  Cert. 1 en 2

€   62,- per jaar

Examengeld eindexamen

€ 237,- per jaar

Consumpties in de les

€   26,- per jaar

Kosten keuzevak(ken): zie keuzevakken

Inschrijfkosten


Lidmaatschap (info)

€ 27,- per jaar

Eénmalig inschrijfgeld

voor nieuwe studenten

€ 50,- eenmalig

Lesgeld jaarcursussen / keuzevakken

Schilderkunst gem.techn.

Model/Portertschild.

Vormstudie

Klassiek schilderen

Ruimtelijke kunst

Modelboetseren

€ 480,- per jaar

€ 480,- per jaar

€ 480,- per jaar

€ 480,- per jaar

€ 480,- per jaar

€ 480,- per jaar

Bijkomende kosten curs. / keuzevakken

Modelkosten (cursussen

model/portret)

€ 98,- per jaar

Toeslag gereedschap

voor ruimtelijke kunst

€ 52,- per jaar

Consumpties

per jaarcursus

€ 26,- per jaar

Materiaalkosten papier, klei, etc. zijn

voordelig verkrijgbaar in de les.

Cursussen / keuzevakken


Lesgeld korte cursussen / keuzevakken

Fotografie & beeldbew.

Webdesign

€ 235,- per curs.

€ 235,- per curs.

De Weekendacademie (info)


Lesgeld (21 lessen)

€ 395,- per curs.

Consumpties

€   19,- per curs.


Eenmalig inschrijfgeld is NIET van toe-

passing bij de weekendacademie.


Materiaalkosten papier, klei, etc. zijn

voordelig verkrijgbaar in de les.

Workshops (info)

Workshopkosten staan bij de workshops zodra deze gepland zijn. Gemiddeld € 75,-

per dag.

Kostenoverzicht lesjaar 17/18

Doordat de academie als stichting geen winstoogmerk heeft, zijn de prijzen lager dan bij de vergelijkbare instellingen.

Algemene voorwaarden


Betalingstermijn

Uiterlijk 14 dagen na ontvangst van de nota dient het bedrag betaald te zijn.

Bij te late betaling worden herinneringskosten berekend van 1,35% per 30 dagen of ten minste € 7,50. Betaling in termijnen kan uitsluitend op grond van een schriftelijke termijnregeling. Hierbij wordt 2,7% op het notabedrag berekend.


Prijzen

Voor alle inschrijvingen gelden uitsluitend de prijzen en kosten zoals ze zijn aangegeven in bovenstaand kostenoverzicht en in de bepaling over de betalingstermijn hierboven in deze algemene voorwaarden.


Annulering binnen 14 dagen

De student kan de inschrijving annuleren tot en met 14 werkdagen na toelating.

Als toelating niet van toepassing is kan de student annuleren t/m 14 werkdagen na inschrijving. Daarna is de inschrijving definitief en dient de nota volledig voldaan te worden, ook als de student nadien annuleert. Gemiste lessen worden niet vergoed.


Annulering door de academie

De academie kan een cursus annuleren bij ernstige onderbezetting van die cursus. Betaalde leskosten worden dan prompt teruggeboekt naar rato van het aantal geannuleerde lessen. Bij annulering door ernstige overmacht of calamiteiten vindt terugbetaling naar redelijkheid en billijkheid plaats voor zover mogelijk.


Uitsluiting aansprakelijkheid

De academie is een activiteit van de Stichting Kunstacademie Haarlem (KvK nr. 51606771). De stichting aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade of letsel voor gebeurtenissen in of buiten academieverband. De academie aanvaard uiteraard wel de regelgeving betreffende schade door  onrechtmatige daad.


Klachtenregeling

Bij eventuele onenigheid heeft de academie een eenvoudige klachtenprocedure.


Reglementen

Voor een goede gang van zaken binnen de academie hanteren wij de reglementen die hiernaast worden aangegeven.


Deze algemene voorwaarden zijn het laatst bijgewerkt op 01 januari 2015.

Gemiste lessen en gratis lessen


Gemiste lessen

Als je door ziekte lessen mist kun je deze t/m mei in

hetzelfde lesjaar inhalen met lessen naar vrije keuze

uit de jaarcursussen.


Twee gratis lessen

Het lidmaatschap geeft recht op twee extra lessen

naar keuze per lesjaar.Reglementen


Voor een goede gang van zaken binnen de academie hanteren wij naast de algemene voorwaarden de volgende reglementen en handleidingen


Opleidingshandleiding-en-examenreglement (pdf)


Handleiding voor docenten (pdf)


Klachtenprocedure (pdf)

#voorwaarden

Aanmelden  -  Kosten en Algemene voorwaarden   |   Terug

Korting voor extra cursussen

Bij inschrijving voor een extra cursus

of een 2e keuzevak krijg je 10% korting

op het lesgeld van de extra cursus.